لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف خ

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: خ

تعداد موارد یافت شده: 5
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
سارا خراساني نژاد باغبانی تولید گیاهی استاديار http://khorasani.profcms.gau.ac.ir
فرهاد خرمالي نامشخص مهندسی آب و خاک استاد http://khormali.profcms.gau.ac.ir
ابوالقاسم خزاعيان تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ دانشيار http://khazaeian.profcms.gau.ac.ir
مرتضي خميري علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی دانشيار http://khomeiri.profcms.gau.ac.ir
مصطفی خوشحال سرمست نامشخص تولید گیاهی استاديار http://mkhsarmast.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته