لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ن

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ن

تعداد موارد یافت شده: 8
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
علي نجفي نژاد مدیریت مرتع مرتع و آبخیزداری استاديار http://najafinejad.profcms.gau.ac.ir
احمد نديمي گیاهپزشکی تولید گیاهی استاديار http://nadimi.profcms.gau.ac.ir
سعيد نصرالله نژاد نامشخص تولید گیاهی دانشيار http://snasrollah.profcms.gau.ac.ir
علي اصغر نصراله نژاد قمي اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی استاديار http://anasrollah.profcms.gau.ac.ir
سميه نمرودي محیط زیست شيلات و محيط زيست استاديار http://namroodi.profcms.gau.ac.ir
سعيد نواب پور اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی دانشيار http://navabpour.profcms.gau.ac.ir
نادر نورا آبخیزداری مرتع و آبخیزداری استاديار http://noura.profcms.gau.ac.ir
حميد نيك نهادقرماخر مدیریت مرتع مرتع و آبخیزداری استاديار http://niknahad.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته