لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ک

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ک

تعداد موارد یافت شده: 13
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
حمیدرضا کامیاب محیط زیست شيلات و محيط زيست استاديار http://kamyab.profcms.gau.ac.ir
معظمه کردجزی شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://kordjazi.profcms.gau.ac.ir
حدیثه کشیری شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://kashiri.profcms.gau.ac.ir
محبوبه کشیری نامشخص صنایع غذایی استاديار http://mkashiri.profcms.gau.ac.ir
مهدي كاشاني نژاد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی صنایع غذایی استاد http://kashaninejad.profcms.gau.ac.ir
حسين كاظمي نامشخص تولید گیاهی دانشيار http://kazemi.profcms.gau.ac.ir
بهنام كامكار زراعت تولید گیاهی استاد http://kamkar.profcms.gau.ac.ir
محمد رضا كاوسي جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل استاديار http://kavoosi.profcms.gau.ac.ir
علي كرامت زاده مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی استاديار http://keramatzadeh.profcms.gau.ac.ir
داوود كريمي محیط زیست شيلات و محيط زيست مربي http://karimi.profcms.gau.ac.ir
حامد كلنگي شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://Kolangi.profcms.gau.ac.ir
چوقي بايرام كمكي مدیریت مناطق بیابانی مرتع و آبخیزداری استاديار http://Komaki.profcms.gau.ac.ir
فرشاد كياني نامشخص مهندسی آب و خاک دانشيار http://kiani.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته