لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ق

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ق

تعداد موارد یافت شده: 11
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
فرشيد قادري فر نامشخص تولید گیاهی دانشيار http://ghaderifar.profcms.gau.ac.ir
عظيم قاسم نژاد باغبانی تولید گیاهی دانشيار http://ghasemnejad.profcms.gau.ac.ir
علي قاسميان صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ دانشيار http://ghasemian.profcms.gau.ac.ir
رضا قربانی نصرآبادی علوم خاک مهندسی آب و خاک استاديار http://ghorbani.profcms.gau.ac.ir
محمد قرباني علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی دانشيار http://m-ghorbani.profcms.gau.ac.ir
رسول قرباني نامشخص شيلات و محيط زيست استاد http://r-ghorbani.profcms.gau.ac.ir
خليل قرباني مهندسی آب مهندسی آب و خاک دانشيار http://k-ghorbani.profcms.gau.ac.ir
محمد حسين قرباني زراعت تولید گیاهی مربي http://h-ghorbani.profcms.gau.ac.ir
جاوید قرخلو زراعت تولید گیاهی دانشيار http://gherekhloo.profcms.gau.ac.ir
محمد جواد قره خاني معارف اسلامی دروس عمومی مربي http://gharekhani.profcms.gau.ac.ir
تقي قورچي تغذیه دام و طیور علوم دامی استاد http://ghoorchi.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته