لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ع

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ع

تعداد موارد یافت شده: 14
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
احمد عابدي سروستاني ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت کشاورزی دانشيار http://abadi.profcms.gau.ac.ir
افشين عادلي شیلات شيلات و محيط زيست دانشيار http://adeli.profcms.gau.ac.ir
عليرضا عاليشاهي شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://alishahi.profcms.gau.ac.ir
محمد عبدالحسینی مهندسی آب مهندسی آب و خاک استاديار http://Abdolhosseini.profcms.gau.ac.ir
غلامحسين عبدالله زاده ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت کشاورزی دانشيار http://abdollahzade.profcms.gau.ac.ir
حمیدرضا عدالت تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ استاديار http://edalat.profcms.gau.ac.ir
حميد رضا عسگري مدیریت مرتع مرتع و آبخیزداری استاديار http://asgari.profcms.gau.ac.ir
امید عشایری زاده تغذیه دام و طیور علوم دامی استاديار http://ashayeri.profcms.gau.ac.ir
مژگان عظیمی مدیریت مرتع مرتع و آبخیزداری استاديار http://azimi.profcms.gau.ac.ir
سيد محمود عقيلي محیط زیست شيلات و محيط زيست دانشيار http://aghili.profcms.gau.ac.ir
محسن علمائي علوم خاک مهندسی آب و خاک دانشيار http://olamaee.profcms.gau.ac.ir
مهدي علي زاده باغبانی تولید گیاهی استاديار http://alizadeh.profcms.gau.ac.ir
عليرضا علي عرب جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل استاديار http://aliarab.profcms.gau.ac.ir
سيد فضل اله عماديان جنگلداری علوم جنگل استاديار http://emadian.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته