لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ص

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ص

تعداد موارد یافت شده: 5
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
علیرضا صادقی علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی دانشيار http://asadeghi.profcms.gau.ac.ir
عليرضا صادقي ماهونك علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی دانشيار http://sadeghi.profcms.gau.ac.ir
سيد جواد صانعي گیاهپزشکی تولید گیاهی مربي http://sanei.profcms.gau.ac.ir
رقیه صفری شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://safari.profcms.gau.ac.ir
فيروز صمدي فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی استاديار http://samadi.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته