لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ش

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 10 فروردين 1399
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ش

تعداد موارد یافت شده: 10
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
شعبان شتائي جويباري جنگلداری علوم جنگل دانشيار http://shataee.profcms.gau.ac.ir
سعيد شربتي شیلات شيلات و محيط زيست مربي http://sharbati.profcms.gau.ac.ir
محمد شریف شريف زاده مدیریت کشاورزی دانشيار http://sharifzadeh.profcms.gau.ac.ir
حسين شريفان مهندسی آب و خاک استاديار http://sharifan.profcms.gau.ac.ir
محمدمهدي شريفاني باغبانی تولید گیاهی دانشيار http://sharifani.profcms.gau.ac.ir
بهاره شعبانپور شیلات شيلات و محيط زيست دانشيار http://shabanpour.profcms.gau.ac.ir
علي شعباني شیلات شيلات و محيط زيست دانشيار http://shabani.profcms.gau.ac.ir
محمود شمس شرق تغذیه دام و طیور علوم دامی دانشيار http://shams.profcms.gau.ac.ir
واحدبردي شيخ آبخیزداری مرتع و آبخیزداری استاديار http://sheikh.profcms.gau.ac.ir
فرهاد شيراني بيدآبادي مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی استاديار http://shirani.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته