لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف س

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: س

تعداد موارد یافت شده: 13
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
میثم سالاری جزی مهندسی آب مهندسی آب و خاک استاديار http://salarijazi.profcms.gau.ac.ir
عادل سپهري مدیریت مرتع مرتع و آبخیزداری استاد http://sepehry.profcms.gau.ac.ir
يدالله سپهري معارف اسلامی دروس عمومی مربي http://y-sepehri.profcms.gau.ac.ir
احمدرضا سرائيان نامشخص مهندسی چوب و کاغذ دانشيار http://saraean.profcms.gau.ac.ir
محمد حسن سرايلو نامشخص تولید گیاهی دانشيار http://sarailoo.profcms.gau.ac.ir
امير سعدالدين نامشخص مرتع و آبخیزداری دانشيار http://sadoddin.profcms.gau.ac.ir
حسن سلطانلو اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی دانشيار http://soltanloo.profcms.gau.ac.ir
افشين سلطاني زراعت تولید گیاهی استاد http://soltani.profcms.gau.ac.ir
سلطانعلي سلطاني نژاد جنگلداری علوم جنگل مربي http://s-soltani.profcms.gau.ac.ir
عبدالرسول سلمان ماهيني محیط زیست شيلات و محيط زيست دانشيار http://mahini.profcms.gau.ac.ir
محمد سوداگر شیلات شيلات و محيط زيست دانشيار http://sudagar.profcms.gau.ac.ir
آسيه سیاهمرگويي زراعت تولید گیاهی استاديار http://margouei.profcms.gau.ac.ir
اسماعيل سيفي باغبانی تولید گیاهی استاديار http://seifi.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته