لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف د

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: د

تعداد موارد یافت شده: 4
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
اسماعيل دردي پور علوم خاک مهندسی آب و خاک استاديار http://dordipour.profcms.gau.ac.ir
بهروز دستار تغذیه دام و طیور علوم دامی استاد http://dastar.profcms.gau.ac.ir
اميراحمد دهقاني مهندسی آب مهندسی آب و خاک دانشيار http://dehghani.profcms.gau.ac.ir
محمدرضا دهقاني فيروزآبادي نامشخص مهندسی چوب و کاغذ استاديار http://m-dehghani.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته