لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ا

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ا

تعداد موارد یافت شده: 17
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
محمد هادی آریائی منفرد صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ استاديار http://Aryaie.profcms.gau.ac.ir
محسن آزاد بخت نامشخص مهندسی آب و خاک استاديار http://azadbakht.profcms.gau.ac.ir
داود آزادفر جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل دانشيار http://azadfar.profcms.gau.ac.ir
غلامعلي آساده گیاهپزشکی تولید گیاهی مربي http://asadeh.profcms.gau.ac.ir
مجتبي آهني آذري ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور علوم دامی دانشيار http://ahaniazari.profcms.gau.ac.ir
سهيلا ابراهيمي علوم خاک مهندسی آب و خاک استاديار http://ebrahimi.profcms.gau.ac.ir
سيد مهدي اجاق شیلات شيلات و محيط زيست دانشيار http://ojagh.profcms.gau.ac.ir
فرشيد اشراقي مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی استاديار http://eshraghi.profcms.gau.ac.ir
علي اصغري مکانیک ماشینهای کشاورزی مهندسی آب و خاک استاديار http://asghari.profcms.gau.ac.ir
حسن اصلان پرويز شیلات شيلات و محيط زيست مربي http://aslanparviz.profcms.gau.ac.ir
مهران اعلمي نامشخص صنایع غذایی دانشيار http://alami.profcms.gau.ac.ir
الياس افرا صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ استاديار http://afra.profcms.gau.ac.ir
علي افشاري گیاهپزشکی تولید گیاهی استاديار http://afshari.profcms.gau.ac.ir
موسي اكبرلو مدیریت مرتع مرتع و آبخیزداری استاديار http://akbarlou.profcms.gau.ac.ir
فرشيد اكرم قادري نامشخص تولید گیاهی استاديار http://akramghaderi.profcms.gau.ac.ir
مجيد اونق نامشخص مرتع و آبخیزداری استاد http://onagh.profcms.gau.ac.ir
محمدرضا ايمان پور شیلات شيلات و محيط زيست دانشيار http://imanpour.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته