دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 2 فروردين 1398

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای تولید و اشتغال