دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 27 مهر 1400

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای تولید و اشتغال