دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 30 دي 1399

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای تولید و اشتغال