دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 14 خرداد 1399

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای تولید و اشتغال