دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای تولید و اشتغال