دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 26 آبان 1397

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای تولید و اشتغال