دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 27 مهر 1400
 رديف  نام و نام خانوادگي
 مرتبه علمي
 سمت
 1  دكتر فرهاد شيراني بيدآبادي
 استاديار
 2  دكتر رامتين جولايي
 دانشیار
3
 دكتر فرشيد اشراقي
 استاديار
4
دكتر علي كرامت زاده
استاديار
مديرگروه اقتصاد كشاورزي