دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402

گروه نظارت و ارزیابی

1. دکتر محمدرضا محبوبی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیر هیات نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان

تلفن مستقیم : 2929 3222 017

دورنگار : 2929 3222 017

تلفن دانشگاه : 320 20 322 017

و 321 20 322 017

داخلی 251

نشانی الکترونیکی : nezaratedu@gau.ac.ir

2. معصومه خرمی شاهرودی

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و موسسات دولتی و پیام نور استان

تلفن مستقیم : 2929 3222 017

تلفن دانشگاه : 320 20 322 017

و 321 20 322 017

داخلی 250

نشانی الکترونیکی : nezaratedu@gau.ac.ir

3. سید هاجر هاشمی تروجنی

کارشناس دانشگاه آزاد، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی استان

تلفن مستقیم : 2929 3222 017

تلفن دانشگاه : 320 20 322 017

و 321 20 322 017

داخلی 252

نشانی الکترونیکی :  nezaratedu@gau.ac.ir


4. سکینه جنتی 

مسئول دبیرخانه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان

تلفن مستقیم : 2929 3222 017

دورنگار : 2929 3222 017

تلفن دانشگاه : 320 20 322 017

و 321 20 322 017

داخلی 252