دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402
 رديف  نام و نام خانوادگي
 مرتبه علمي
 سمت
 1  دكتر ابوالقاسم شريف زاده
 دانشیار
 2  دكتر محمد رضا محبوبي
 دانشیار
3
دكتر احمد عابدي سروستاني
دانشیار

4
دكتر غلام حسین عبدالله زاده
دانشیار

مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي