دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402
تاريخچه دانشگاه
در يازدهم مهرماه 1336 نخستين پايه هاي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي با افتتاح آموزشگاه عالي جنگل و مرتع توسط وزير كشاورزي در گرگان پي ريزي شد. اين آموزشگاه در سال 1355 به مدرسه عالي منابع طبيعي تبديل گرديد.
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، در سال 1358 با موافقت وزارت كشاورزي و وزارت علوم، مدرسه عالي به وزارت علوم ملحق گشت و زير پوشش دانشگاه مازندران به دانشكده منابع طبيعي تبديل شد.
تا اين زمان شش دوره جنگلداري( 1338 تا1343)، چهار دوره فوق ديپلم جنگل و مرتع (1345 تا1358) و چهار دوره ليسانس ناپيوسته در سه گرايش جنگل، مرتع و حفاظت خاك(1354 تا 1357) فارغ التحصيل شده بودند.
پس از انقلاب فرهنگي همزمان با بازگشايي مجدد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در سال1361، در اين دانشكده چهار گروه آموزشي شامل جنگلداري، مرتع و آبخيز، چوب شناسي و صنايع چوب و شيلات و محيط زيست تشكيل شد. اين گروه هاي آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته فعاليت داشتند. آموزش دوره هاي كارشناسي با دايرشدن رشته هاي جنگلداري( 1360)، مرتع و آبخيز(1361)، چوب شناسي و صنايع چوب(1361) و شيلات(1364)آغاز شد.
دانشكده منابع طبيعي گرگان در سال 1367 به مجتمع دانشگاهي علوم كشاورزي و منابع طبيعي ارتقاء يافت و از دانشگاه مازندران منفك شد. در سال 1371 اين مجتمع دانشگاهي به دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي تبديل گرديد و فعاليت اولين دانشگاه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در ايران آغاز شد. درحال حاضر در اين دانشگاه 158 رشته تحصيلي شامل 46 رشته كارشناسي، 57 رشته كارشناسي ارشد و 55رشته دكتري تخصصي داير است.
3_1
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل حدود 3813 نفر است . تعداد اعضاي هيات علمي اين دانشگاه 179 نفر است كه 88% آنان داراي مرتبه استادياري و بالاتر مي باشند.
در اين دانشگاه هفده نشريه تخصصي به صورت ادواري و منظم منتشر مي شود كه يازده نشريه داراي درجه علمي پژوهشي، يك نشريه ثبت شده در اندكس ISI و يك نشريه با درجه علمي- ترويجي مي باشد.
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داراي هيات مميزه و هيات امناء مستقل است. توسعه تحصيلات تكميلي، توسعه دوره هاي ميان رشته اي، تقويت آزمايشگاههاي تحقيقاتي، افزايش انتشارات علمي پژوهشي، بهبود كيفيت آموزش، ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي، افزايش كيفيت خدمات رفاهي، توسعه روابط علمي و فرهنگي با دانشگاههاي داخل و خارج و افزايش فضاي كالبدي از مهمترين برنامه هاي آتي اين دانشگاه هستند.