دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402

ارتباط با ماآدرس سازمان مرکزی دانشگاه :  گرگان - خيابان شهيد بهشتي   کد پستی : 4913815739


آدرس پردیس دانشگاه :  گرگان - میدان بسیج   کد پستی : 4918943464


نمابر :  32220640 017


پست الکترونیکی :  ravabetgau.gorgan@gmail.com


تلفنهای تماس:


32251701 017  - 32251702 017  - 32251704 017  - 32220321 017


مرکز تلفن پردیس میدان بسیج  :


32440870-1 017


مرکز تلفن منابع :


32251701 017