دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 25 فروردين 1400

نقشه جامع علمی کشور

سند اسلامی شدن دانشگاه ها

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند جامع توسعه هوافضای کشور

سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی