دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان مورخ 96/4/19

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان مورخ 95/9/23

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان مورخ 95/3/17

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان مورخ 94/4/14

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان مورخ 93/12/10

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان مورخ 93/8/18