دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402

شرح وظایف مرکز هیاتهای امنا ء و هیات ممیزه


1-بررسي و صدور احكام اعضاي هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي.
2-بررسي و صدور احكام اعضاي كميسيون دائمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه.
3-بررسي، تائيد و ابلاغ بودجه هاي تفصيلي ، تشكيلات و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي وابسته به وزارتخانه.
4-انجام امور كميسيون هاي انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه كشوري ، خبرگان بدون مدرك دانشگاهي، كبر سن و اعطاي نشانهاي دولتي.
5-انجام امور دبيرخانه شوراي اعطاي درجه دكتراي افتخاري.
6-بررسي صورتجلسات كميسيونهاي مختلف هياتهاي امنا و تنظيم گزارش در مورد اجراي مصوبات كميسيونها به مراجع ذيربط.
6-شركت در جلسات هياتهاي امنا مناطق مختلف و كميسيونهاي دائمي و ساير كميته‌هاي منتخب هياتهاي امنا طبق آئين نامه داخلي هياتهاي امنا.
7-تشكيل جلسات كميته‌هاي اداري و مالي و بودجه و تشكيلات و حقوقي به منظور انجام 8-بررسي‌هاي كارشناسي در زمينه مسائل اداري - مالي ، تشكيلاتي و استخدامي و حقوقي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و شركت درجلسات مربوط و بررسي و اظهار نظر در زمينه موارد مطروحه.
9-جمع‌آوري صورتجلسات هياتهاي امناي مناطق و كميسيون‌هاي دائمي وابسته و استخراج مصوبات هياتهاي امنا و نگهداري از آنها.
10-جمع آوري و تهيه اطلاعات و گزارشهاي لازم در مورد هياتهاي امنا براي استحضار مقام وزارت.
11-بررسي و طرح مقررات مالي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و پژوهشي از قبيل آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مالي - معاملاتي - حق التدريس و حق‌التحقيق، پس انداز و رفاه كادر آموزشي، فوق‌العاده‌ها و نظاير آنها در كميسيونهاي مربوط قبل از طرح در جلسات هياتهاي امنا.
12-بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادهاي رسيده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي در زمينه احراز مراتب و پايه‌هاي دانشگاهي اعضاي هيات علمي و تطبيق آنها با مقررات استخدامي هيات علمي.
13-همكاري در انجام امور مربوط به تشكيل جلسات هيأتهاي امناء در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي.
تشكيل جلسات كميته‌هاي تخصصي و هيأت مميزه و تهيه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات هيأت مميزه 14-مركزي و كميته‌هاي تخصصي به مؤسسات ذيربط.
15-انجام امور مربوط به تشكيل جلسات شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ تصميمات به مؤسسات ذيربط طبق آئين نامه‌هاي مصوب.
16-تهيه گزارش و اطلاعات لازم در زمينه پيشنهادهاي استخدامي و ارتقاء مرتبه و احتساب سنوات خدمت رسيده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و طرح آنها در كميته‌هاي تخصصي هيات مميزه .
17-تهيه و تنظيم گزارش، دستور جلسه، فهرست و مشخصات داوطلبان احراز مراتب و پايه‌هاي دانشگاهي و ارتقاء مرتبه علمي اعضاي هيأت علمي با توجه به اظهار نظرهاي كميته‌هاي تخصصي جهت طرح در هيات مميزه .
18-انجام كليه امور مربوط به بررسي صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي و تهيه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به موسسات مربوط.
19-انجام كليه امور مربوط به انتخاب و معرفي واجدين شرايط دريافت نشانهاي دولتي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي.
20-انجام كليه امور مربوط به انتخاب استادان نمونه دانشگاهها وموسسات آموزش عالي.
21-انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.


اعضای هیات ممیزه
مصوبات هیات ممیزه