دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت

1
 آقای دکتر عبدالرضا باقری
 مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
2
 آقای دکتر حسینی
 رئیس محترم کمسیون دائمی دانشگاه های منطقه گلستان
3
 آقای دکتر علی نجفی نژاد
 رئیس محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
4
 آقای دکتر فرهاد یغمایی
 رئیس محترم دانشگاه گلستان
5
 آقای دکتر حسین گلچینی
 سرپرست محترم دانشگاه گنبد

6
 آقای دکتر الهیار ترکمن
 نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

7
 آقای دکتر عبدالحسین طاهری
 عضو محترم کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان

8
 آقای دکتر سرا.. گالشی
 عضو محترم کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان
9
 آقای دکتر شاکری
 عضو محترم کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان
10
 آقای دکتر سید محمود عقیلی
 عضو محترم کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه گلستان