دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402
آیین نامه داخلی جلسات هیات مدیره بنیاد
اعضای هيأت  مدیره بنیاد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اعضای هيأت مؤسس بنياد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زمینه های همکاری با بنیاد و یا حمایت از بنیاد
فرم اعلام همکاری و حمایت داوطلبانه و افتخاری
اساسنامه بنیاد