دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 27 مهر 1400

روابط عمومی

1. سید کمال میرشمسی کارشناس و مسئول روابط عمومی

2. محمد رضاهادی نژاد کارمندروابط عمومی و مسئول سالن (تالار خلیج فارس)

3. امید تجری- کارمند روابط عمومی و مسئول سالن ها( سالن شهید مطهری و سالن رشد)