دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 26 آبان 1397

1-                مدیریت امور قراردادها و پاشخگویی به شکایات حقوقی

1. دکتر محمود عقیلی- مشاور امور حقوقی ریاست دانشگاه

2. قنبر علی تاجیک- کارشناس مسئول قراردادها

3. محمد مهدی اورسجی-کارشناس حقوقی