دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
بررسی تاثیر سموم دیازینون و دانیتول بر برخی پارامترهای هماتولوژی و هیستوپاتولوژی پنج گونه از ماهیان زینتی (کاراس طلایی، پنگوسی، گورامی، زبرا و گوپی)
بررسی سمیت کشنده نفت گاز خام و هیدروکربن‌های نفتی و مطالعه تأثیر تزریق مستقیم و القای غیرمستقیم آن‌ها بر برخی پارامترهای خون‌شناسی، زیست‌شیمیایی و آسیب‌شناسی کبد، غدد تناسلی و آبشش فیل‌ماهی
مقایسه سمیت کشنده و عوارض آسیب‌شناسی و خون‌شناسی نانو ذرات نقره با نمک نیترات نقره بر ماهیان کلمه، فیتوفاگ و کپور معمولی

بررسی تاثیر 2- فنوکسی اتانول، یوگنول و بنزوکائین بر برخی پاسخ‌های رفتاری و اکوفیزیولوژیک فیل‌ماهی (Huso huso) و ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molitrix)