دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 2 فروردين 1398
: کنترل پروانه ابریشم‌باف ناجور (Lymantria dispar) در جنگل‌های استان گلستان