دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
: کنترل پروانه ابریشم‌باف ناجور (Lymantria dispar) در جنگل‌های استان گلستان