دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
طبقه‌بندی تیپ‌های جنگل لوه با استفاده از داده‌های ASTER

بررسي امكان تهيه نقشه پراكنش تيپ بلوط در جنگل لوه با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+