دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
کالوس‌زایی توس و ارزیابی میزان بتولین حاصل از آن در مقایسه با سایر اندام‌های رویشی درخت با استفاده از تکنیک HPLC