دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 2 فروردين 1398
کالوس‌زایی توس و ارزیابی میزان بتولین حاصل از آن در مقایسه با سایر اندام‌های رویشی درخت با استفاده از تکنیک HPLC