دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
کالوس‌زایی توس و ارزیابی میزان بتولین حاصل از آن در مقایسه با سایر اندام‌های رویشی درخت با استفاده از تکنیک HPLC