دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 26 آبان 1397
ارزيابي اقتصادي و مالي گاوداري‌هاي شيري- مطالعه موردي
مقايسه و ارزيابي اقتصادي روش‌هاي جيره‌نويسي گاوهاي شيري- مطالعه موردي