دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
ارزيابي اقتصادي و مالي گاوداري‌هاي شيري- مطالعه موردي
مقايسه و ارزيابي اقتصادي روش‌هاي جيره‌نويسي گاوهاي شيري- مطالعه موردي