دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
تفکیک و شناسایی کپورماهیان پرورشی ایران با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی
تولید کتلت‌ماهی از کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys molitrix) و تعیین کیفیت تغذیه‏ای و مدت ماندگاری آن طی نگهداری در يخچال (C° 1±4)