دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر خصوصيات خاك در حوزه آبخيز كچيك
بررسی اثرات قرق بر برخی خصوصیات خاک در مراتع استان گلستان

مطالعه اثرات اقدامات مدیریتي انجام شده در حوضه آبخيز زوجی كچيك بر پوشش گياهي و رواناب