دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
مطالعه تغییرات صفات ظاهری و کیفی اسفناج تحت‌تاثیر تنش اکسیداتیو
مقایسه بیان برخی ژن‌های دفاعی در مرحله پیری برگ و واکنش فوق حساسیت در گندم