دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398

بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های طبیعی تخریب شده در اثر سیل به ‌منظور توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک (مطالعه موردی تفرجگاه گلستان- پارک ملی گلستان)

ارزیابی منابع سرزمین به‌منظور توسعه تفرجی- توریستی (مطالعه موردی: آبخیز زیارت گرگان)