دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
ارزيابي پوشش طبيعي استان گلستان با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي
مدل‌سازي تغييرات پوشش گياهي طبيعي در استان گلستان با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي

مقايسه مدل‌سازي تغييرات پوشش گياهي طبيعي در استان گلستان با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي به سه روش رگرسيون لجستيك، شبكه‌هاي عصبي و ارزيابي چندمتغيره

ارزيابي اثر تغییر پوشش گیاهی طبيعي استان گلستان بر زیستگاه مرال