دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398

ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه گردشگری روستایی

ارزيابي عوامل پیش‌برنده و بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی كشاورزي

سطح‌بندی عدم تعادل‌های توسعه آمایشی در ایران

ارزيابي اثرات طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی كشاورزي