دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 22 آذر 1397
شبیه‌سازی جریان در مقاطع مرکب به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی