دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 31 فروردين 1398
شبیه‌سازی جریان در مقاطع مرکب به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی