دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
شبیه‌سازی جریان در مقاطع مرکب به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی