دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 28 مرداد 1397
شبیه‌سازی جریان در مقاطع مرکب به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی