دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 29 خرداد 1397
شبیه‌سازی جریان در مقاطع مرکب به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی