دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
مطالعه تغيير در تظاهر ژن‌هاي تنظيم‌كننده تجمع كربوهيدارت‌ها در شرايط تنش‌هاي شوري و خشكي در گندم
مطالعه تغييرات القايي بيان ژن‌هاي گندم نسبت به دي‌اكسي‌نيوالنول در ارقام مقاوم و حساس به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله