دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
مطالعه و مقایسه‌ي تأثیر چند آفت‌کش رایج و چند ماده‌ي گیاهی جدید علیه ساقه‌خوارهای ذرت (Sesamia cretica و Pyrausta nubilalis) در منطقه‌ي گرگان
بررسی عکس‌العمل چند واریته‌ي گندم به سوسک برگ‌خوار غلات، (Coleoptera: Chrysomelidae)Oulema melanopus L. و تأثیر چند ماده‌ي شیمیایی و غیرشیمیایی علیه این آفت و شته‌ي گندم، (Hom., Aphididae)Sitobium avenae F. در گرگان