دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
امکان ساخت و بررسی خصوصیات تخته‌خرده‌چوب از مخلوط خرده‌چوب‌های باغی با پالونیا و ساقه پنبه
بررسي تأثير نوع گونه و اندازه ذرات بر ويژگي و خواص مقاومتي چندسازه حاصل از خاك اره و پلي‌اتيلن سنگين