دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 2 فروردين 1398
توسعه يک فاکتور تجربي براي برشمردن توانايي جبران تنش رطوبتي توسط گياه
تعیین اثر کیفیت خاک‌ها بر پارامترهای هیدرولیکی آنها به کمک دستگاه Pressure Memberane

بررسی عکس‌العمل گیاه در برابر تنش آبی دوره‌ای