دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 22 آبان 1397
بررسی مقدار آفلاتوکسین B1 در نمونه‌های جمع‌آوری شده از بازارهای استان‌های شمالی و مقایسه اشکال نگهداری رایج بر میزان آن
بررسی خصوصیات ماندگاری باکتری‌های پروبایوتیک در انواعی از نوشیدنی‌های لبنی
بررسي میزان آلودگی شير خام منطقه گرگان و حومه از نظر وجود L. monocytogenes