دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399

ارزیابي ويژگي‌هاي عملكردي حبوبات بومي ایران

طراحی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی خشک‌کن پاششی نیمه‌صنعتی