دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398

ارزیابي ويژگي‌هاي عملكردي حبوبات بومي ایران

طراحی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی خشک‌کن پاششی نیمه‌صنعتی