دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 22 آبان 1397

ارزیابي ويژگي‌هاي عملكردي حبوبات بومي ایران

طراحی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی خشک‌کن پاششی نیمه‌صنعتی