دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
مطالعه و شناسایی عوامل ایجادکننده گال باکتریایی در برخی محصولات باغی و زراعی و زینتی در استان گلستان

بررسی علت زوال درختان گل ابریشم در محوطه دانشکده کشاورزی پردیس (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)