دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
مطالعه و شناسایی عوامل ایجادکننده گال باکتریایی در برخی محصولات باغی و زراعی و زینتی در استان گلستان

بررسی علت زوال درختان گل ابریشم در محوطه دانشکده کشاورزی پردیس (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)