دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 2 فروردين 1398
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی برخی از واریته‌های زیتون و تفاله حاصل از روغن‌کشی و امکان کاربرد تفاله در صنایع غذایی