دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 29 شهريور 1397
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی برخی از واریته‌های زیتون و تفاله حاصل از روغن‌کشی و امکان کاربرد تفاله در صنایع غذایی