دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی برخی از واریته‌های زیتون و تفاله حاصل از روغن‌کشی و امکان کاربرد تفاله در صنایع غذایی