دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399

مطالعه اكولوژيكي اثر عمق، فاصله و زمان كاشت جهت تعيين بيشترين ميزان توليد علوفه و بذر گونه گراس Dactylis glomerata

مقایسه روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با روش‌های آماری در انتخاب بهترین روش فاصله‌ای برای بوته‌زارها (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی گیاهان شور روی دشت آق‌قلا)