دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
بررسی ترکیب صید ضمنی و صید دورریز تور پره در استان گلستان
بررسي برخي تغييرات پس از مرگ در ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صيد شده به دو روش صيد گوشگير و پره