دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دانه بلوط و امکان کاربرد آن در صنایع غذایی
استفاده از پیش‌تیمار اسمز- اولتراسونیک جهت تهیه کامکوات نیمه‌مرطوب و بررسی تاثیر آن بر ویژگی‌های کیفی محصول حاصل
بررسی ویژگی‌های ضدمیکروبی عصاره‌های فنولی بلوط و ازگیل
سنجش میزان کل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه زلنگ