دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
بررسی روش‌های مختلف کشتن ماهیان و اثر آن بر میزان استرس و کیفیت لاشه کپور معمولی

تأثیر نسبت‌های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی روی کیفیت فیله فیل‌ماهیان
(
Huso huso, Linnaeus, 1758) طی نگه‌داری در یخچال و فریزر

ارزیابی کیفیت و پایداری برگر منجمد ماهیان