دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399

فاز اول مطالعات شبیه‌سازی کوتاه‌مدت جریانات دریایی در خلیج گرگان

شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان در درياي کاسپی با استفاده از نرم‌افزارMIKE3
اثرات آب مغناطیسی شده بر روی بار میکروبی آب آکواریوم ماهی گوپی
مدل‌سازی سه‌‌بعدی جریان‌های بادرانه در حوضه جنوب‌شرق دریای کاسپی
شبیه‌سازی دوبعدی الگوی جریان خلیج گرگان در خلال یک دوره یک‌ساله
شبیه‌سازی عددي دما، شوري و چگالي در درياي کاسپی با استفاده از نرم‌افزار مايك 3