دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
: تخمين هوشمند و بهينه نياز آبي با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک گرگان)
بهینه‌سازی الگوی کشت در مناطق نیمه‌مرطوب با توجه به کم‌آبیاری
مقایسه مقادیر ضریب آبگذری خاک‌های منطقه گرگان در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی