دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 2 فروردين 1398
بررسی مقایسه‌ای سطح تنوع ژنتیکی در چند گله از گاومیش‌های استان مازندران با مارکرهایISSR
بررسی چندشکلی ژن لپتین در گله‌های گاو نژاد هلشتاین، مازندرانی و گاومیش با روشPCR-RFLP