دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
بررسی مقایسه‌ای سطح تنوع ژنتیکی در چند گله از گاومیش‌های استان مازندران با مارکرهایISSR
بررسی چندشکلی ژن لپتین در گله‌های گاو نژاد هلشتاین، مازندرانی و گاومیش با روشPCR-RFLP